Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

AttributeError: module ‘yaml’ has no attribute ‘FullLoader’

Issue found: Solution:Reference: https://stackoverflow.com/questions/55551191/module-yaml-has-no-attribute-fullloader The FullLoader class is only available in PyYAML 5.1 and later. Version 5.1 was released on March 13, 2019 and has probably not filtered down to many distributions yet. You can check the version of PyYAML by inspecting yaml.__version__: If you are managing packages with pip, you can upgrade to the current release by running:

Ý nghĩa đằng sau bài hát ” Fix you” của Coldplay là gì?

Trả lời bởi Adhiraj GhoshMột chút background: Vocalist chính của Coldplay là Chris Martin, vợ cũ của anh là Gwyneth Paltrow( đóng người yêu của Tony Stark trong Iron Man trilogy). Martin viết bài hát này dành tặng vợ cũ của anh khi bố cô qua đời. Mẹ cô nói rằng ” đây là bài…

Error connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2002] Permission denied

One time, when I tried to install PolicyD WebIU into a CentOS, everything seems going right, but the webpage came up with the error Error connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2002] Permission denied Solution: Stackoverlow Disable CentOS SELinux: sudo setenforce 0

PHP-fpm Too Many Open Files 24 Error

You need to set open file descriptor rlimit for the PHP master process. The default value is system defined but one can increase it as per needs. php-fpm too many open files error and solution Edit php-fpm.conf# vi /etc/php/7.0/fpm/php-fpm.confFind rlimit_files;rlimit_files = 1024And update it as follows (or as per your need):rlimit_files = 4096Save and close…

Ý nghĩa bài đồng dao Bắc Kim Thang

Bài viết sưu tầm ”Bắc kim thang cà lang bí rợ,…” Tuổi thơ trẻ em nào cũng từng ngân nga câu hát này và thuộc lòng lòng nó.Với giai điệu êm tai đã làm cho chúng ta chỉ biết đến câu hát chứ không hề nghĩ đến cái ý nghĩa của bài hát đó sự…

502 Proxy Error / Uploading from Apache (mod_proxy)

502 Proxy Error / Uploading from Apache (mod_proxy) apache_p4041_error test_server [Tue Sep 24 04:27:00.144026 2019] [proxy:error] [pid 39779] (32)Broken pipe: [client 113.161.43.104:48742] AH01084: pass request body failed to 127.0.0.1:1311 (127.0.0.1) apache_p4041_error test_server [Tue Sep 24 04:27:00.144073 2019] [proxy_http:error] [pid 39779] [client 113.161.43.104:48742] AH01097: pass request body failed to 127.0.0.1:1311 (127.0.0.1) from 113.161.43.104 () apache_p4041_access test_server…

Disable IPv6 on CentOS / RHEL 7

Original reference: thegeekdiary 2. Disable IPv6 using sysctl settings (no reboot required) 1. Append below lines in /etc/sysctl.conf net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 NOTE: To disable IPv6 on a single interface add below lines to /etc/sysctl.conf : net.ipv6.conf.[interface].disable_ipv6 = 1 ### put interface name here [interface] net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 2. To make the settings…

13: Permission denied while connecting to upstream

While trying to setup Nginx reverse proxy for Jenkins upstream, I faced to this issue: ___n[crit] ___ connect() to 127.0.0.1:8080 failed (13: Permission denied) while connecting to upstream, client: ___n, server: ___, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “http://127.0.0.1:8080/”, host: “___”, referrer: “https://___/” This issue has been solved with: setsebool -P httpd_can_network_connect 1   Reference: Stack…

Xin Chào, Muối Nhạt Tôi Là

Có bao giờ bạn từng nghe người ta nói đến  Muối Nhạt? Nếu trong nhiều năm trở lại đây, từ khóa tìm kiếm Muối Nhạt chắc hẳn sẽ cho ra nhiều kết quả tìm kiếm về loại sản phẩm cũng với tên gọi tương tự là Muối Nhạt… Cơ nhưng mà cái loại muối tôi…

Message