Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Cha mẹ độc hại: Tổn thương dưới danh nghĩa tình thương

Nếu bạn không may mắn sinh trưởng trong một gia đình độc hại, hy vọng bài viết này sẽ đem lại một chút an ủi và giúp bạn xoa dịu nỗi đau của mình.Mọi người thường cho rằng cha mẹ là bến đỗ an toàn nhất của con trẻ, mọi chuyện cha mẹ làm đều là vì yêu thương con. Tuy nhiên có một số bậc cha mẹ có những hành vi tiêu cực và gây tổn thương cho con cái họ. Đó là những bậc cha mẹ độc hại: toxic parents.Không ai có quyền chọn cha mẹ, nếu bạn không may mắn sinh trưởng trong một gia đình độc hại, bài viết này hy vọng đem đến cho bạn một chút an ủi và tìm thấy chìa khóa cho những nỗi đau của mình.

AttributeError: module ‘yaml’ has no attribute ‘FullLoader’

Issue found: Solution:Reference: https://stackoverflow.com/questions/55551191/module-yaml-has-no-attribute-fullloader The FullLoader class is only available in PyYAML 5.1 and later. Version 5.1 was released on March 13, 2019 and has probably not filtered down to many distributions yet. You can check the version of PyYAML by inspecting yaml.__version__: If you are managing packages with pip, you can upgrade to the current release by running:

Ý nghĩa đằng sau bài hát ” Fix you” của Coldplay là gì?

Trả lời bởi Adhiraj GhoshMột chút background: Vocalist chính của Coldplay là Chris Martin, vợ cũ của anh là Gwyneth Paltrow( đóng người yêu của Tony Stark trong Iron Man trilogy). Martin viết bài hát này dành tặng vợ cũ của anh khi bố cô qua đời. Mẹ cô nói rằng ” đây là bài…

Error connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2002] Permission denied

One time, when I tried to install PolicyD WebIU into a CentOS, everything seems going right, but the webpage came up with the error Error connecting to the database: SQLSTATE[HY000] [2002] Permission denied Solution: Stackoverlow Disable CentOS SELinux: sudo setenforce 0

PHP-fpm Too Many Open Files 24 Error

You need to set open file descriptor rlimit for the PHP master process. The default value is system defined but one can increase it as per needs. php-fpm too many open files error and solution Edit php-fpm.conf# vi /etc/php/7.0/fpm/php-fpm.confFind rlimit_files;rlimit_files = 1024And update it as follows (or as per your need):rlimit_files = 4096Save and close…

Ý nghĩa bài đồng dao Bắc Kim Thang

Bài viết sưu tầm ”Bắc kim thang cà lang bí rợ,…” Tuổi thơ trẻ em nào cũng từng ngân nga câu hát này và thuộc lòng lòng nó.Với giai điệu êm tai đã làm cho chúng ta chỉ biết đến câu hát chứ không hề nghĩ đến cái ý nghĩa của bài hát đó sự…

502 Proxy Error / Uploading from Apache (mod_proxy)

502 Proxy Error / Uploading from Apache (mod_proxy) apache_p4041_error test_server [Tue Sep 24 04:27:00.144026 2019] [proxy:error] [pid 39779] (32)Broken pipe: [client 113.161.43.104:48742] AH01084: pass request body failed to 127.0.0.1:1311 (127.0.0.1) apache_p4041_error test_server [Tue Sep 24 04:27:00.144073 2019] [proxy_http:error] [pid 39779] [client 113.161.43.104:48742] AH01097: pass request body failed to 127.0.0.1:1311 (127.0.0.1) from 113.161.43.104 () apache_p4041_access test_server…

Disable IPv6 on CentOS / RHEL 7

Original reference: thegeekdiary 2. Disable IPv6 using sysctl settings (no reboot required) 1. Append below lines in /etc/sysctl.conf net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 NOTE: To disable IPv6 on a single interface add below lines to /etc/sysctl.conf : net.ipv6.conf.[interface].disable_ipv6 = 1 ### put interface name here [interface] net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1 2. To make the settings…

13: Permission denied while connecting to upstream

While trying to setup Nginx reverse proxy for Jenkins upstream, I faced to this issue: ___n[crit] ___ connect() to 127.0.0.1:8080 failed (13: Permission denied) while connecting to upstream, client: ___n, server: ___, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “http://127.0.0.1:8080/”, host: “___”, referrer: “https://___/” This issue has been solved with: setsebool -P httpd_can_network_connect 1   Reference: Stack…

Message