Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Xin Chào, Muối Nhạt Tôi Là

This post is also available in: English

Có bao giờ bạn từng nghe người ta nói đến  Muối Nhạt?

Nếu trong nhiều năm trở lại đây, từ khóa tìm kiếm Muối Nhạt chắc hẳn sẽ cho ra nhiều kết quả tìm kiếm về loại sản phẩm cũng với tên gọi tương tự là Muối Nhạt…

Cơ nhưng mà cái loại muối tôi đang muốn nói đến đây, không phải là muối thực thẩm đang được rao bán trên các trang tìm kiếm.. T.T”

Muối mà tôi muốn nhắc đến được đề cập đến trong câu nói “Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân…”

Muối và vị mặn của nó:
Vị mặn của muối là yếu tố quan trọng.
Mặn thuộc về bản chất của muối.
Muối nhạt chẳng đáng gọi là muối, vì chẳng ướp được gì.
Khi đánh mất bản chất của mình, nó cũng hoàn toàn trở nên vô dụng.

…You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men. “You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.

Message