Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Các lệnh dùng FTP trên Linux command line

Sau khi Login vào Server với lệnh ftp IP/HostName, ta dùng các lệnh sau để quản lý tập tin: Các lệnh về thư mục cd [folder name] : chuyển thư mục cd .. : chuyển ra thư mục ngoài lcd [local folder] : đặt lại thư mục làm việc trên Client dir : liệt kê…

Cài Đặt Và Cấu Hình ftp Server Với vsftpd

Hiện tại có rất nhiều phần mềm có thể cài làm FPT Server được. Trong bài mình sử dụng vsFTPD – Very Secure FTP Daemon đây là phần mềm FTP tốt nhất hiện nay, tốc độ nhanh cấu hình đơn giản. Bạn nào không thích có thể chuyển qua dùng ProFTPD hoặc Pure-FTPD cũng tốt…

Xử lý một số lỗi WordPress

1) Trắng trang, không truy cập được wp-admin sau khi chuyển hosting… Chưa biết làm gì, thì bật liền chế độ debug lên xem: wp-config.php define(‘WP_DEBUG’, true); 2) Lỗi về RewriteEngine trên Linux (Ubuntu 16.10 LTS): 2.1 Enabling mod_rewrite First, we need to activate mod_rewrite. It’s available but not enabled with a clean Apache 2 installation….

13 Linux Network Configuration and Troubleshooting Commands

Computers are connected in a network to exchange information or resources each other. Two or more computer connected through network media called computer network. There are number of network devices or media are involved to form computer network. Computer loaded with Linux Operating System can also be a part of network whether it is small or large network…

30 Things to Do After Minimal RHEL/CentOS 7 Installation

CentOS is a Industry Standard Linux Distribution which is a derivative of RedHat Enterprise Linux. You may start using the OS as soon as you install it, but to make the most out of your system you need to perform a few updates, install a few packages, configure certain services and application. This article aims…

Message