Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Một vài Online Editor cho coding

Thỉnh thoảng cần nghịch vài cái code nhanh, thì vào mấy cái Online Editor này xào liền

Xử lý những link có đoạn text quá dài trong website

Note lại đây và cũng để chia sẻ đoạn jQuery tôi đang dùng để xử lý mấy cái link có text quá dài làm tràn layout của website (__lý do là chưa tìm được hướng giải quyết khác)

Xử lý external link cho website

Đây là đoạn jQuery để xử lý exteral link cho website… script sẽ tìm từng thẻ a trên web, nếu là external link thì sẽ cập nhật 2 attribute là ref=’nofollow’ và target =’_blank’

Những web-based filemanager không thể bỏ qua

Note lại cho nhớ thôi, đừng ai thắc mắc… 1) angular-filemanager: demo: http://angular-filemanager.zendelsolutions.com/ download: https://github.com/joni2back/angular-filemanager 2) filerun 3) filevista 4)…

Thêm facebook comment vào Website

Ah ha… hôm nay nghịch tí, thử làm theo bài trên blog của Mr. Thach Pham để chèn facebook comment vào wordpress.

The VBA Guide To ListObject Excel Tables

Làm một vba macro để tạo dynamic link cho shape trong excel… Với tôi thì vb-script, JavaScript, JQuery… luôn là những thứ rất khó nhằn…

Can’t type in Windows 10 search bar

After updating Windows 10, the search box on the taskbar was working. A few days later I discovered that I couldn’t search anything from this box. If you have fixed this or know how to fix please share your knowledge as I rely on the search box… — Solution: Press Win + R (to open…

Message