Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho…

Thời gian này tôi có xu hướng hay nghe những bản hát ru của Trịnh Công Sơn… Nó không đến từ những cảm xúc tiêu cực của cái một mình, cũng không phải cảm xúc của một tâm trí vì bận tâm, hay nặng lòng bởi một điều gì đó, hay bởi vì ai đó……

Protected: Love you…

There is no excerpt because this is a protected post.

My EQ test

After a long chatting with my friend, I realize that I have a problem with my EQ. So I have done a quick test… Amazing!!! My EQ is just 40. and it describes likely the issue that I think I have to face up to… https://www.arealme.com/eq/en/  

Thơ Hoài Minh Phương

Anh chỉ xin em một lời tha thứ, Để trọn đời khỏi hối tiếc, ăn năn… – HOÀI MINH PHƯƠNG –

12 Rules

This is an article that I’ve just read on the internet… I go to bed and get up at the same time 7 days per week (8 p.m. and 4 a.m.) I stick to my diet, avoid caffeine after 1 p.m., and avoid alcohol within 3 hours of bedtime. I write for at least 60…

Message