Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết

Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài khoản root (MySQL root chứ không phải tài khoản root quản lý VPS) hoặc tài khoản có full quyền. Tất cả các thao tác mình thực hiện trên VPS CentOS Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p 1. Thư mục chứa database…

LogRotate – Công cụ quản lý Log files

LOGROTATE là một tiện ích tuyệt vời trên Linux giúp đơn giản hóa việc quản lý log files trên hệ thống, bao gồm xoay vòng file log, di chuyển, nén, gửi tự động… Rotate (xoay vòng) ở đây có thể hiểu là tiến trình xử lý file log cũ theo quy định trước đó (xóa/nén/move) đồng…

Grunt – lỗi ENOSPC

Trường hợp lỗi trên Grunt khi listen file change để restart server. Waiting…Fatal error: watch ENOSPC Khắc phục, tăng max_user_watches trên Linux: npm dedupe Hoặc echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p Fix Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached Trong quá trình chạy ứng…

Message