Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

PHP-fpm Too Many Open Files 24 Error

You need to set open file descriptor rlimit for the PHP master process. The default value is system defined but one can increase it as per needs. php-fpm too many open files error and solution Edit php-fpm.conf# vi /etc/php/7.0/fpm/php-fpm.confFind rlimit_files;rlimit_files = 1024And update it as follows (or as per your need):rlimit_files = 4096Save and close…

Ý nghĩa bài đồng dao Bắc Kim Thang

Bài viết sưu tầm ”Bắc kim thang cà lang bí rợ,…” Tuổi thơ trẻ em nào cũng từng ngân nga câu hát này và thuộc lòng lòng nó.Với giai điệu êm tai đã làm cho chúng ta chỉ biết đến câu hát chứ không hề nghĩ đến cái ý nghĩa của bài hát đó sự…

Message