Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

Xử lý những link có đoạn text quá dài trong website

Note lại đây và cũng để chia sẻ đoạn jQuery tôi đang dùng để xử lý mấy cái link có text quá dài làm tràn layout của website (__lý do là chưa tìm được hướng giải quyết khác)

Xử lý external link cho website

Đây là đoạn jQuery để xử lý exteral link cho website… script sẽ tìm từng thẻ a trên web, nếu là external link thì sẽ cập nhật 2 attribute là ref=’nofollow’ và target =’_blank’

Message