Muối Nhạt's site

Make notes and share experiences

Make notes and share experiences

Xử lý external link cho website

Đây là đoạn jQuery để xử lý exteral link cho website… script sẽ tìm từng thẻ a trên web, nếu là external link thì sẽ cập nhật 2 attribute là ref=’nofollow’ và target =’_blank’