Muối Nhạt's site

Make notes and share experiences

Make notes and share experiences

Xin Chào, Muối Nhạt Tôi Là

Có bao giờ bạn từng nghe người ta nói đến  Muối Nhạt? Nếu trong nhiều năm trở lại đây, từ khóa tìm kiếm Muối Nhạt chắc hẳn sẽ cho ra nhiều kết quả tìm kiếm về loại sản phẩm cũng với tên gọi tương tự là Muối Nhạt… Cơ nhưng mà cái loại muối tôi […]

Protect your .env file on your app projects

.env file is used to store database and email credentials. But when I’m opening https://yourdomain/.env the .env file content is shown in browser. How to protect it from retrieving by web browser? in production domain should be pointed to laravel project public folder where index.php file is, once it is done nobody can access .env […]