Tran Nghi's Site  - Make notes and share experience

How to test IMAP/SSL user authentication

This FAQ describes how to test an IMAP user login for a server with SSL enabled using cleartext authentication. Make an imap connection: openssl s_client -connect mail.domain.tld:993 At the prompt enter “01 login” with your username and password: 01 login <username> <password> When done, issue: 02 logout Reference: Link

I still keep going… with or without you

I still keep going.., with or without people.., with or without you. Thing is,.. I do not want to see myself doing or not doing something because of a persom… I want to see myself more mature, assertive and successful …, Therefore, I kept going although with or without people.., with or without you…, Anyway,…

Little note 07.11.2018

Dear Miss T…, I miss you!!!

Thèm nói em nghe… 04.11.2018

Có đôi lúc – như lúc này, như ngày hôm qua và hôm nay vậy…, cảm giác thèm được yêu thương…, thèm được gần gũi…, thèm được quan tâm đến một người – như em vậy, Miss T…, một cách ghê gớm vậy… …và cũng thèm được nói em biết điều đó, cũng một cách…

Message